Föda hemma – vad anser överläkaren?

Ulf Högberg är professor och överläkare vid kvinnokliniken på Norrlands universitetssjukhus i Umeå. Så här svarar han på frågor om hemförlossning:

Hur ser du på hemförlossningar?
– Det är givet att kvinnor som önskar hemförlossning ska bemötas med största respekt. Detta innebär också att kvinnan och hennes partner bör få full information om risker, och att kvinnan är förberedd på att akut transport till sjukhuset kan behövas. I Holland avslutas var tredje hemförlossning på sjukhus, i Sverige endast var tionde vilket är för lite sett till barnets del. När en kvinna bestämt sig för en hemförlossning är mycket avhängigt att det finns en kvalificerad barnmorska på plats som har kunskap om hur hemmet och sjukvården kan mötas längs den här vägen. För hur det än är, man kan göra riskbedömningar, men problemet är att komplikationer inte är så lätta att förutse.

Vilka risker finns det med att föda hemma?
– Det internationella kunskapsläget om säkerheten för barnet vid planerad hemförlossning visar på minst en 60-procentig riskökning för barnets död vid hemförlossning. Även om det är få fall så visar analys av dessa fall att det oftare handlade om omständigheter där vården för barnen under förlossningen eller vid födelsen inte hade varit den bästa, säger Ulf Högberg och hänvisar till barnmorskan och forskaren Helena Lindgrens avhandling om hemförlossningar som visar att 2 av 1 000 barn som föds hemma avlider jämfört med 0,6 per 1 000 barn som föds på sjukhus.

På frågan om hur kunskapen om hemförlossningar ser ut idag svarar Ulf Högberg så här:
• Planerad hemförlossning är, med lämplig infrastruktur och stöd, sannolikt säker för vissa kvinnor.
• Hemförlossningar innebär färre interventioner och mindre smärtlindring.
• Hemförlossning är förenat med en positiv förlossningsupplevelse, ökad kontinuitet, ökat självbestämmande och kontroll.
• Hemmiljön främjar upplevelsen av förlossningen som en naturlig händelse.
• Gruppen kvinnor som önskar hemförlossning är inte enhetlig vare sig det gäller skäl, ålder eller civilstånd. Det kan finnas likheter mellan kvinnor som önskar hemförlossning och kvinnor som önskar planerat kejsarsnitt.
• Det finns inget vetenskapligt belägg för att en planerad hemförlossning i sig ger mindre värkrubbningar eller färre förlossningskomplikationer jämfört med en sjukhusförlossning.