Våldsdömda får delad vårdnad

Fyra av tio våldsdömda får delad vårdnad om barn.

Varje år upplever omkring 50 000 barn att deras föräldrar separerar.
De flesta av dessa föräldrar kan enas om hur vårdnade ska se ut och var barnen ska bo. Men inte alla.
Barnombudsmannens studie När tryggheten står på spel visar bland annat att i 42 av 258 fall där det har förts fram uppgifter om våld i familjen är föräldrarna oense om vårdnaden samtidigt som det finns en fällande dom mot en av föräldrarna för våld inom familjen.
I 43 procent av fallen dömdes det till gemensam vårdnad trots att den ena föräldern var dömd för brott mot någon annan i familjen, och i 56 procent av de fall som gällde umgänge tilldömdes den förälder som gjort sig skyldig till våld oövervakat umgänge med barnen.
Gemensam vårdnad har blivit en alltför stark huvudregel efter vårdnadsreformen 1998, anser barnombudsmannen Lena Nyberg, som också kritiserar att det i mindre än vart tredje fall har gjorts en bedömning av risken för att barnet ska fara illa hos en förälder som dömts för våld, trots att domstolar och socialtjänst har skyldighet att göra en sådan bedömning.
En viktig utgångspunkt ska vara ett ensam vårdnad är det bästa för barnet när det har förekommit våld inom famljen, skriver Lena Nyberg i en debattartikel i DN:
– Barnet kan på så vis skyddas från den våldsamma förälderns beteende.
– En förälder som har ensam vårdnad kan fatta beslut i frågor som har avgörande betydelse för barnets uppväxt. Vid gemensam vårdnad kan en förälder till exempel motsätta sig att barnet får psykiatrisk hjälp för att bearbeta traumatiska upplevelser.

Källa: DN