Barngrupperna minskar

Fler personal och färre barn i förskolan – barngrupperna blir allt mindre, visar statistik från Skolverket.

I höstas var det i genomsnitt 16,7 barn per grupp i förskolan. Det är den lägsta siffran som har uppmätts under 2000-talet.

Minskningen antas vara en följd av det statsbidrag som kommunerna fick 2005 för att öka personaltätheten i förskolan.

Antalet barn per årsarbetare i förskolan var i höstas 5,1, och det är det lägsta värde som har uppmätts sedan 1994. Under 1990-talet ökade antalet barn per årsarbetare från 4,4 år 1990 till 5,4 år 1999.

I fritidshemmen är det tvärtom – där fortsätter gruppstorlekarna att öka. I dag är det i genomsnitt 31,7 fritidsbarn per grupp, och det blir allt glesare med personal.

Antalet barn i familjedaghem fortsätter att minska, vilket enligt Skolverket hänger samman med förskolans utbyggnad.

1988 gick 20 procent av alla 1-6-åringar i familjedaghem och 36 procent i förskola. I dag går bara 6 procent av 1-5-åringarna i familjedaghem och nästan 80 procent i förskola.