Mindre tid tillsammans

Barn och föräldrar får allt mindre tid tillsammans.

Barn och föräldrar får allt mindre tid tillsammans.

Barn i alla åldrar har under den senaste tioårsperioden fått mindre tid med sina föräldrar.
Störst är minskningen för barn upp till fem år med ensamstående mammor. De har två timmar mindre tillsammans med mamma varje dag, jämfört med en undersökning för tio år sedan.
Jämngamla barn med sammanboende mammor har en och en halv timme mindre tillsammans med mamma.
Minskningen beror sannolikt på att barnomsorgen har byggts ut under 1990-talet, och på att barnens vistelsetid i förskolan har blivit längre, enligt rapporten ”Barnens tid med föräldrarna” från SCB, Statistiska centralbyrån.
En annan förklaring skulle kunna vara att barn har fler aktiviteter.
Att barn med ensamstående mammor har mindre tid med sina mammor skulle enligt rapporten sannolikt kunna förklaras av att papporna har tagit över en del av omsorgen.
Men även om båda föräldrarna arbetar heltid så tillbringar barn mer tid ensamma med mamma än ensamma med pappa. Och från och med sex års ålder tillbringar flickor mer tid med mamma än pojkar.
Undersökningen gjordes under åren 1990/1991 och 2000/2001. Ett stort antal familjer har fått föra dagbok och med egna ord beskriva vad de har gjort under dagen.

Källa: SCB:s hemsida/DN:s internetupplaga/TT