Inga tecken på sämre förskola

Antalet barn i förskolan har fortsatt att öka, men kvaliteten har inte försämrats.

Antalet barn i förskolan har fortsatt att öka, men kvaliteten har inte försämrats.

I och med reformerna med maxtaxa och allmän förskola för 4- och 5-åringar har antalet barn i förskolan fortsatt att öka. Men personaltätheten är densamma som före maxtaxan: 5,4 barn per vuxen. Det visar Skolverkets årliga uppföljning av reformerna.
Kommunerna har fått kompensation för de kostnader som reformerna medfört, visar uppföljningen också. Varken familjedaghem, kommunala eller enskilda förskolor tycks ha påverkats negativt av maxtaxan.
Skolverket poängterar dock att uppskattningarna inte ger en rättvisande bild av hur ersättningssystemet har påverkat enskilda kommuner med olika förutsättningar. För kommuner som tidigare hade höga barnomsorgsavgifter kan maxtaxan ha blivit en dyrare reform.
Förskolereformen består av flera delar som har införts successivt:
1. Rätt till förskoleverksamhet för barn till arbetslösa (den 1 juli 2001 resp.1 januari 2002).
2. Maxtaxa i förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg (den 1 januari 2002).
3. Allmän förskola för fyra- och femåringar (den 1 januari 2003).