Förälder med adhd

Hur visar sig adhd hos vuxna? Och hur påverkas föräldraskapet om man har adhd? Susanne Bejerot,
överläkare och kognitiv psykoterapeut vid Norra Stockholms psykiatri, förklarar.

Vad kännetecknar adhd hos vuxna?
– Adhd hos vuxna kan ge symtom som stresskänslighet och humörsvängningar, utöver de typiska symptomen som impulsivitet och uppmärksamhetsstörning. Symtomen skiljer sig åt mellan olika individer och bilden är inte lika för alla, säger Susanne Bejerot.

Adhd kan finnas hos 3–4 procent av den vuxna befolkningen. För de flesta vuxna med adhd medför funktionshindret att man kan ha svårt att planera, organisera och få struktur på tillvaron. (Damp betyder att man dessutom har problem med motorik och perception – att uppfatta vad som händer runt omkring.)

Svårigheterna blir inte mindre när du ska organisera tillvaron kring ett barn, konstaterar Susanne Bejerot.

– Den stresskänslighet som många med adhd har blir inte heller lättare att hantera när man får barn. Samtidigt är många med adhd duktiga på att improvisera vilket i viss mån kan väga upp lite, säger hon.

Många upptäcker sin adhd först i vuxen ålder, kanske när de själva fått barn som fått en adhd-diagnos och tänker ”Det här beteendet känner jag igen hos mig själv”. Många har tidigare varit i kontakt med psykiatrin för depression eller ångest utan att vårdgivaren har uppfattat en underliggande adhd-problematik.

– Sannolikheten är relativt stor att den som har adhd själv får barn med motsvarande problem, vilket innebär att de kan få ett barn som är lite jobbigare än de flesta andra barn är, och som tar mer kraft, säger Susanne Bejerot.

Vad kan den med adhd ha svårt med i sitt föräldraskap?
– Den som har adhd har svårt att komma ihåg saker, till exempel att ordna matsäck till utflykter och att få till det med att hjälpa barnet med skolarbetet, och barnet i sin tur är troligen mindre förmöget att koncentrera sig på skolan vilket gör att det ena förstärker det andra. Att ligga steget före med planering kan också vara svårt, som att i tid skaffa lämpliga kläder till barnen, till exempel kläder till skolgympan.

– Men det finns inga belägg för att adhd påverkar det som är centralt i föräldraskapet, nämligen relationen mellan föräldern och barnet, säger Susanne Bejerot.

Däremot kan vara försmädligt för barnet att exempelvis inte vara rätt klädd, eller sakna matsäck på utflyktsdagen och att som barn känna en oro för att föräldern inte alltid klarar att ta ett ”vuxenansvar”.

Den som har ett psykiskt funktionshinder dras ofta med en känsla av att inte riktigt passa in.

– När man ska bli dagisförälder kan känslan av att vara annorlunda bli tydligare, eftersom förväntan på hur småbarnsföräldrar är tenderar att vara traditionsbunden, menar Susanne Bejerot.

Om omgivningen känner till att personen har en diagnos tenderar hans/hennes svårigheter att uppmärksammas mer och personen blir nog mer iakttagen av andra.

– Därför är mitt tips att man ska hålla diagnosen för sig själv och sina närmaste tills dess att psykiatriska funktionshinder blir mer erkända ute i samhället, för att undvika att ”bli dömd på förhand”. Om man ska ”komma ut” och berätta bör man åtminstone tänkt över möjliga konsekvenser först, säger Susanne Bejerot.

Fotnot: För information om vart man kan vända sig för att få hjälp, se texten om Aspergers syndrom här.