Båda känner förlossningsrädsla

- men sociala normer kan göra det svårt att prata om den.

– men sociala normer och förväntningar kan göra det svårt att tala om den.

Stark förlossningsrädsla finns hos både kvinnor och män, visar Carola Eriksson i den avhandling hon försvarar vid Umeå universitet nästa vecka.

Avhandlingen utgår bland annat från en enkät som har besvarats av 410 kvinnor och 329 män som fick barn ett drygt år tidigare.

23 procent av kvinnorna och 13 procent av männen uppvav att de har erfarenhet av stark förlossningsrelaterad rädsla.

För kvinnorna var det beskrivningen ”att känna sig utsatt och underlägsen” som förklarade mest av vad rädslan inneburit för dem, medan det för männen var beskrivningen ”svårigheter att kommunicera sin rädsla”.

Kvinnorna påverkades av sociala normer och förväntningar om att känna glädje och tillförsikt inför förlossningen. Många såg sig, på grund av sin rädsla, som annorlunda och sämre.

Männens önskan om att stödja kvinnan, och deras strävan att anpassa sig till rådande normer om ”manlighet”, gjorde det svårt för dem att uttrycka rädslan och söka stöd.