Avgaser skadar barns lungor

Luftföroreningar från trafiken skadar barns lungor för livet.

Luftföroreningar från trafiken skadar barns lungor för livet, visar en amerikansk studie.

1 759 barn från tolv olika kommuner i Kalifornien har ingått i studien där forskare har följt barnen från tio till arton års ålder och mätt deras lungfunktion en gång om året.
Dålig lungkapacitet var fem gånger vanligare bland de 18-åringar som bodde i de kommuner som hade högst halter av luftföroreningar, visade det sig. I de värsta områdena fick barnen lungskador som var lika allvarliga som de hos barn till rökande mammor.
– Biltrafiken är den huvudsakliga källan till de skadliga ämnena, och den skada de åstadkommer är inget som försvinner eller går tillbaka med ålder, säger Göran Pershagen, professor vid Institutet för miljömedicin i Stockholm.
Skadorna blir mindre ju renare luften är, men enligt studien finns det ingen ”säker” nivå där luftföroreningarna inte har någon skadlig effekt.
Barns lungor utvecklas fram till 18 års ålder, och mest växer de just mellan tio och arton års ålder.
Hittills har det saknats vetenskapliga bevis för att friska barn som utsätts för luftföroreningar i stadsmiljö får bestående skador på lungorna.
Källa: DN:s internetupplaga