Funktionsnedsättning – Tema förskola och skola

Vanliga svårigheter

Många föräldrar till barn som har blivit utredda och fått en neuropsykiatrisk diagnos har under en längre tid märkt att deras barn har svårigheter med att:

  • koncentrera sig och behålla uppmärksam
  • kontrollera sina impulser
  • samspela med andra människor
  • förstå sociala mönster och signaler
  • lära och minnas

En hel del föräldrar känner igen några av dessa svårigheter hos sitt barn utan att det är frågan om en funktionsnedsättning. Men ibland blir svårigheterna så stora att barnets vardag, till exempel i skolan, inte fungerar. Då kan man efter en utredning komma fram till att barnet har en funktionsnedsättning och sätta en neuropsykiatrisk diagnos.

Barns svårigheter kan ha olika orsaker

Barn kan ha svårigheter med koncentration, inlärning, impulskontroll och visa andra symptom liknar dem vid en neuropsykiatrisk diagnos, utan att det behöver vara frågan om detta.

Barn som har varit med om mycket skrämmande upplevelser, till exempel krig, våld eller att det egna eller någon närståendes liv är i fara, kan också reagera med vissa av de tecken som liknar symtom som kan ha en neuropsykiatrisk förklaring. Därför behöver barnets hela livssituation bli känd så att barnet får rätt stöd och hjälp.

Vem vänder jag mig till?

Det finns inget enhetligt sätt i Sverige för hur utredningar av barn med symptom på neuropsykiatriska diagnoser görs. Landstingen organiserar detta på olika sätt. På många håll är det vanligt att en första bedömning, ibland kallad basutredning, görs av elevhälsan på barnets skola. I de fall det gäller yngre barn kan det vara barnavårdscentralen, BVC, som blir den första kontakten.

Har du oro för ditt barn kan du, om barnet är under sex år, alltid rådgöra med personalen på BVC. Är du förälder till ett barn som har börjat skolan kan du på motsvarande sätt ställa dina frågor till personalen inom skolhälsovården. Som vårdnadshavare kan du också kontakta Barn- och Ungdomspsykiatrin, BUP. Inom vissa landsting görs en del av de utredningar som kan leda till en neuropsykiatrisk diagnos där. I andra fall kan du via BUP få information om hur du ska gå tillväga.

Stöd och hjälp till barnet

Barn och tonåringar som har fått en neuropsykiatrisk diagnos har rätt till stöd och hjälp för sin funktionsnedsättning. Hur stödet utformas beror på vilken funktionsnedsättning som barnet har och vilken hjälp det behöver.

Förskolan, skolan och skolbarnomsorgen är en stor del av barns vardag. Ofta behöver barnet en del av sitt stöd där. Skollagen, den lag som styr barns rätt till stöd i förskolan och skolan, kräver inte att barn ska ha en diagnos för att ha rätt till stöd. Det är barnets behov av stöd för att kunna nå upp till läroplanens mål, som ska vara avgörande.

Barn om funktionsnedsättning, ur BRIS stödverksamhet:

“Jag har aspergers syndrom, om det är någon som vet vad det är, så det försvårar saker här i livet.“ (flicka 15 år)

“Jag klarar inte av all stress, stora klasser, läxor, mobbing… “ (flicka 14 år)

 
Läs mer på Barnperspektivet.se under Tema Förskola & Skola/Funktionsnedsättning

Rådgör, diskutera och dela erfarenheter med andra föräldrar på Barnperspektivet.se/Forum