Barn får olika roller i förskolan

Är din dotter en "stötdämpare" med uppgift att lugna pojkarna? Eller agerar din son gärna så kallad hjälpfröken åt personalen på förskolan?

Fenomenet ”stötdämpare” har funnits länge i förskolan och skolan. Ordet används om barn som av de vuxna tilldelats uppgiften att lugna ner stökiga pojkgrupper.
– I min studie var det bara flickor som fick den rollen. Detta bygger på förväntningen att flickor är mognare än pojkar, säger Ylva Odenbring, forskare vid Högskolan i Borås, som skrivit en avhandling om hur pojkar och flickor tilldelas olika roller i förskola, förskoleklass och årskurs ett.

Men Ylva Odenbring hittade inte bara traditionella könsmönster. Ett exempel på motsatsen är rollen som ”hjälpfröken”, en hjälpreda till de vuxna som kanske plockar undan eller hjälper till att hålla ordning. Både flickorna och pojkarna i studien fick eller valde själva den uppgiften.
– Där verkade könstillhörigheten inte spela någon roll, säger hon.

En tredje roll som Ylva Odenbring upptäckte var barn som fungerade som ”gruppblandare”.
– Sex flickor, som gick i en förskoleklass som jag följde under en termin, placerades ut för att ”blanda upp” de 14 pojkarna. Tanken var att barnen skulle lära känna varandra, men flickorna fick inte samma chans att lära känna varandra som pojkarna. Pedagogerna talade dessutom om flickorna i termer som ”de kavata flickorna”, medan pojkarna lyftes fram som individer.

Ylva Odenbring studerade även en förskolegrupp under en ringlek baserad på sagan om Törnrosa. Alla tre huvudroller – fen, prinsessan och prinsen – var lika eftertraktade hos pojkarna som hos flickorna.
– Att få en huvudroll var viktigare än att karaktären hade samma kön. Resultatet är lite förvånande, eftersom tidigare studier visar att pojkar är könsstereotypa i sina val av roller.

Vad kan man göra för att flickorna inte ska användas för att lugna eller blanda upp pojkgrupper?

– Först och främst måste man se problemet. ”Använder vi flickorna som stötdämpare?” Rent konkret måste personalen få möjlighet till fortbildning och jobba långsiktigt med jämställdhetsfrågor. Sedan är det viktigt att barnen får uttrycka sig på olika sätt, vilket också står i läroplanerna. Det finns många sätt att vara flicka eller pojke på, säger Ylva Odenbring.

Här kan du läsa hela avhandlingen.