Därför undersöks din bebis på BB

Direkt efter förlossningen är det dags för den första kontrollen. Din bebis vägs, mäts och undersöks. Vet du vad det är man tittar efter, och varför det är så bråttom? Barnläkaren Giovanna Marchini berättar.

Undersökningar som görs på bebisen direkt

  • Bedömning med Apgar-poäng.
  • Vägning och mätning.
  • Undersökning från topp till tå.
  • Syrehalten i blodet screenas genom POX-mätning.
  • Barnet testas för vissa allvarliga medfödda sjukdomar genom ett PKU-prov.

Knappt har bebisen kommit ut förrän det är dags för en rad undersökningar och tester. I den första ­kontrollen, direkt efter födseln, bedömer barnmorskan barnet efter Apgar-poäng.

– Det är en enkel bedömningsmall, ingen provtagning. Barnmorskan sammanfattar hur väl barnet är anpassat för miljön utanför livmodern, vid en, fem och tio minuter efter födseln. Man bedömer hälsotillståndet och om barnet behöver någon hjälp, säger Giovanna Marchini, barn­läkare på Astrid Lindgrens barnsjukhus vid Karolinska universitetssjukhuset i Stockholm med många års erfarenhet av att arbeta med nyfödda barn.

Låga Apgar-poäng innebär oftast att barnet ­behöver hjälp att komma igång med andningen.

Födelsevikt och bebisens beteende är viktigt

Under de närmaste timmarna efter förlossningen ska barnet också mätas och vägas.

– Det är viktigt att veta födelsevikten. Den återspeglar till viss del hur barnet har mått under ­graviditeten. Alla barn går dessutom ner i vikt ­under den första veckan, innan amningen har kommit igång. Om man inte vet vad barnet vägde från början är det svårt att ge föräldrarna råd om till exempel matning. Viktutvecklingen är en bra återspegling av barnets allmänna hälsa.

Före hemgång från BB ska barnet dessutom ­genomgå en fullständig läkarundersökning.

– Läkaren undersöker barnet från topp till tå. Man lyssnar på barnets hjärta och lungor och ­kontrollerar nervsystemet genom att titta på till exempel muskelstyrka, gripreflex och omklamrings­reflex. Och så kontrollerar man att höftleden är stabil. Man lyser även i ögonen med en lampa för att se­ så ­­­att inte barnet har grå starr eller and­ra avvikelser.

Vid undersökningen studerar läkaren också hur ­bebisen beter sig.

– Man tittar om barnet har bra sugförmåga, en alert blick och rör sig ­adekvat och symmetriskt. Små barn har normalt sett kraftiga reaktioner, säger Giovanna Marchini.

LÄS OCKSÅ OM: På neonatalavdelningen – här får för tidigt födda och sjuka, nyfödda barn vård

Många avvikelser upptäcks under graviditeten eller på BB

En del sjukdomar är svårare än andra att upptäcka vid en tidig undersökning.

– Problem med nervsystemet eller om ett barn har skador i hjärnan, som senare visar sig i en ­utvecklingsförsening, kan vara svåra att upptäcka. Barnets utveckling sker successivt, så det är inte alltid man kan se tecken på utvecklings­­­­­­­­­­­förseningar så tidigt. Därför har man uppföljningar via bvc. Inre missbildningar kan också vara svåra att upptäcka om de inte redan har visat sig på ultraljudet under graviditeten, säger Giovanna Marchini.

Men allt fler avvikelser upptäcks tidigt.

– De flesta åkommor upptäcks via ultraljud under graviditeten, i samband med förlossningen eller under BB-tiden. Färre tillstånd upptäcks via bvc.

På senare tid har det, enligt Giovanna Marchini, dessutom skett en förbättring av kvinnans hälsa under graviditeten, vilket även har bidragit till en förbättring av det nyfödda barnets hälsa. Det gäller till exempel i fall där kvinnan har diabetes, högt blodtryck, reumatiska sjukdomar eller andra problem som kan vara av relevans för det kommande barnet.

Nyfödda screenas för allvarliga sjukdomar

Nyfödd bebis, invirad i en filt, på sin mammas arm på förlossningen.

Foto: Shutterstock

De undersökningar som görs på nyfödda bebisar har blivit mer skonsamma.

För att dolda avvikelser ska hittas screenas – mass­­undersöks alla nyfödda barn i ­Sverige för vissa allvarliga sjukdomar och avvikelser. För ett par år sedan infördes ett nytt scree­ningtest, en så kallad POX-­mätning, som mäter syrehalten i barnets blod. Testet görs innan barnet åker hem från BB, genom att en liten lampa fästs på barnets hand och fot.

– Mätningen ökar möjligheten att upptäcka medfödda hjärtfel. Men en sänkning av syrehalten kan visa på annat än hjärtfel, som en begynnande infektion eller problem med lungfunktionen, säger Giovanna Marchini.

Ett screeningtest som har funnits länge är PKU-provet, som infördes på 1960-talet. Det är ett enkelt blodprov som tas när barnet är omkring två dygn gammalt.

– PKU-provet infördes för att hitta barn som har ämnesomsättningsrubbningen fenylketo­n­uri (på latin phenylketonuria – därför ­benämningen PKU, reds anm). Med åren har det tillkommit allt fler sjukdomar som det går att screena för; för närvarande ingår 24 sjukdomar i testet. Bland de omkring ­­100 000 barn som föds i Sverige varje år är det cirka 70–80 barn som har någon av sjukdomarna. Det verkar kanske inte vara så många, men för just dem betyder snabb behandling mycket. Med en tidig diagnos kan man sätta in behandling innan barnet hinner bli allvarligt sjukt.

Giovanna Marchini lyfter fram brist på sköldkörtelhormon som exempel på en sjukdom som ingår i PKU-provet och där det är viktigt med tidig behandling.

– Detta hormon påverkar kroppens alla vävnader och kan medföra problem, bland annat utvecklingsmässigt, säger hon.

Eftersom sjukdomarna som PKU-provet screenar för är väldigt ovanliga, så är det sällan testet visar på en avvikelse – men när det gör det är det viktigt att ­processen går snabbt.

– Då ringer personal från PKU-labbet – som finns på Karolinska universitetssjukhuset i Stockholm, där alla PKU-prover hanteras – och så får man åka till den klinik man tillhör. Antingen måste man ta om provet eller så har man fått ett specifikt svar, som att barnet till exempel har en låg halt av sköldkörtelhormon. Då utreder man barnet ytterligare, och efter det erbjuds behandling. Det rör sig oftast om ett fåtal dygn. En del av sjukdomarna kan vara väldigt belastande för barnet, så det är viktigt med en snabb utredning, säger Giovanna Marchini.

LÄS OCKSÅ: Ny forskning: Allt det här kan din nyfödda bebis

Blodprov tas med större hänsyn till barnet

Sammanfattningsvis går barnet under sina första levnadsdygn först igenom en bedömning med Apgar-poäng, för att sedan vägas, mätas och undersökas från topp till tå. Syre­halten i barnets blod screenas genom en POX-mätning, och barnet testas för vissa allvarliga medfödda sjukdomar genom ett PKU-prov. Utöver detta görs en hörsel­screening under första levnadsveckan.

– Hörselskador upptäcks hos 1–2 av 1 000 nyfödda. Hörseln är viktig för att barnet ska kunna utveckla sin talförmåga. Ju tidigare en hörselnedsättning upptäcks, desto bättre möjlighet ges att planera för den hjälp barnet behöver.

Giovanna Marchini, som har arbetat som barnläkare för nyfödda barn under mer än 20 år, har följt utvecklingen av testerna och vården för nyfödda.

– För 10–20 år sedan var man tvungen att ta fler blodprov. Då mättes till exempel syre­halten i blodet genom blodprov, medan det nu enkelt mäts med en lampa via huden. För PKU-provet krävs visserligen fort­farande ett blodprov, men även det utförs numera med större hänsyn till barnet.

– Idag vet man att ett barn upplever mind­re smärta om det nyss har ätit. Barnet får dessutom sockerlösning i munnen före sticket, vilket också gör att det tål smärta bättre. Man tar mer hänsyn till barnet. ­Tidigare hade man inte samma insikt om nyfödda barns smärtupplevelse. Dessutom har de biokemiska mätmetoderna blivit bättre; det krävs mindre mängd blod idag.

Giovanna Marchini har även följt hur fos­­ter­medicinens kvalitet har förbättrats, vilket också påverkar vården av nyfödda barn.

– Den fostermedicinska utvecklingen är fantastisk. Tidigare ställdes vissa diagnoser först efter förlossningen, när barnet insjuknade. Idag ställs många diagnoser före förlossningen, och föräldrarna kan få kontakt med en specialist redan under graviditeten. Det ökar kvaliteten på vården för det nyfödda barnet.

Artikeln publicerades i maj 2017.