10 frågor och svar om vaccinationer

Att vaccinera sitt barn är självklart för många föräldrar - men väcker också en del frågor. Vi tog hjälp av några av Sveriges främsta smittskyddsexperter för att svara på läsarnas vanligaste frågor om vaccinationer.

1. Vilka risker finns det med att vaccinera och vilka biverkningar kan uppstå?
– Om man tar en vaccination mot mässling som exempel (mässlingskomponenten i MPR-vaccinet mot mässling, påssjuka och röda hund, reds anm) så får ungefär hälften av de vaccinerade ömhet och smärta på stickstället. Även feber förekommer förhållandevis ofta, hos cirka 5–15 procent, säger Harald Heijbel, överläkare vid enheten för vaccinologi på Smittskyddsinstitutet, SMI.

Feberkramp förekommer vid cirka 1 av 10 000 vaccinationer. Allergisk chock har också förekommit men i färre än ett fall per en miljon vaccinerade barn. En rad stora studier har gjorts, både i Sverige och utomlands, angående ett eventuellt samband mellan vaccin och allergier, men något sådant samband har inte hittats.

2009 presenterades en stor rapport av Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU, där ledande experter inom smittskydd som sammanställt forskningsresultat om bland annat risker och biverkningar. Granskningens slutsats är att nyttan med att vaccinerna vida överstiger riskerna för biverkningar.

2. Vilka anledningar finns att avstå? Någon sådan information får man ju inte på bvc.
Marianne Bergström är vårdutvecklare i Stockholms läns landsting med lång erfarenhet från barnsjukvård. Hon anser att det inte finns någon egentlig anledning för friska barn att avstå från vaccination. Vid några allvarliga sjukdomstillstånd kan det däremot finnas skäl att inte vaccinera.
– Men då hoppas man på flockimmuniteten.

Flockimmunitet uppstår när smittspridningen minskar eller upphör på grund av att en stor del av befolkningen har ett skydd och därför inte för smittan vidare.
– Därför är det också viktigt att alla låter vaccinera sina barn, så att de svårast sjuka, som inte kan vaccineras, får ”surfa” på de friskas vaccinationsskydd, säger hon.

Socialstyrelsen rekommenderar alla föräldrar att vaccinera sina barn, men det finns kritiska röster mot generell vaccinering av alla barn.

3. Hur ser man på vaccinationer i Sverige jämfört med i andra länder?
Enligt SMI:s senaste statistik från januari 2010 hade 98 procent av svenska barn födda 2007 vaccinerats mot difteri, stelkramp, kikhosta, polio och Hib. 96,5 procent hade vaccinerats mot mässling, påssjuka och röda hund.

Anders Tegnell är smittskyddsexpert och avdelningschef på Socialstyrelsen:
– Allmänt kan man säga att Sverige ligger mycket högt, högre än i de flesta andra länder. Sverige har alltså ett mycket välfungerande program med sin tydliga förankring i en välfungerande bvc och skolverksamhet, säger han.

Harald Heijbel säger att många länder erbjuder vaccination mot fler sjukdomar än de som ingår i det svenska vaccinationsprogrammet.
– Ett skäl till detta är skillnader i risken att bli smittad. Vissa sjukdomar förekommer så pass sällan i vårt land att det inte ansetts motiverat med en allmän vaccination.

4. Vad finns det för kritisk granskning av det allmänna vaccinationsprogrammet och vad finns det för ny forskning? Finns det något alternativ till vaccination?

I Läkemedelsverkets uppdrag ingår att följa säkerhet och effekt för alla läkemedel. Även SMI följer upp och granskar vaccinationsprogrammet och deltar även i ett europeiskt samarbete för att studera biverkningar.
– Att följa upp vaccinationer är särskilt viktigt, eftersom vaccin ges till friska individer varav många är barn, säger Harald Heijbel.

Inom Världshälsoorganisationen, WHO, finns också en expertkommitté som analyserar rapporter om biverkningar.
– Det finns inga alternativ till vaccination som princip när man vill kontrollera farliga sjukdomar, men vaccinen utvecklas på olika sätt, säger Anders Tegnell, smittskyddsexpert på Socialstyrelsen.

År 2007 genomfördes bland annat en omfattande studie av Smittskyddsinstitutet gällande kikhosta, som återinfördes i vaccinationsprogrammet 1996 efter uppehåll från 1979. Enligt Smittskyddsinstitutet ger studien stöd åt fortsatt vaccination mot kikhosta eftersom vaccinationen visat på så goda resultat.

5. Hur blir föräldrar som avstår från vaccinationsprogrammet bemötta på bvc?

Marianne Bergström, vårdutvecklare i Stockholms läns landsting:
– De flesta sjuksköterskor och läkare på bvc respekterar föräldrars val att avstå från att vaccinera sitt barn. Men eftersom vi på bvc har fått en gedigen utbildning i varför det är bra med vaccinationer, och vet vilka risker det är att avstå, så är vi förstås måna om att förmedla denna kunskap till föräldrarna och diskutera fördelar och nackdelar med dem.

– Det vore ju olyckligt om en förälder avstår från att vaccinera sitt barn på grund av okunskap eller rädsla, och om barnet senare blir svårt sjukt eller dör i någon av sjukdomarna som vaccinerna skyddar mot, på grund av att vi på bvc inte informerat om riskerna med att avstå.

– Vi ser det också som att man gör barnet en otjänst genom att inte vaccinera. En dag kanske barnet vill ut och resa i världen och inser att det är riskabelt att inte vara vaccinerad. Då blir kostnaden för att låta grundvaccinera sig mot sjukdomarna som ingår i barnvaccinationsprogrammet ganska stor, tusentals kronor.

6. Jag vill veta varför vissa vaccinationer (till exempel mot tbc) erbjuds enbart dem som ska resa till länder där den sjukdomen finns eller om en av föräldrarna kommer från ett sådant land? Varför är det så?
– Att man har valt att inte rekommendera vaccination av hela befolkningen är för att risken att bli smittad är låg. Om man däremot vistas lång tid i ett land där sjukdomen är vanlig eller om man har nära kontakt till exempel med släktingar från ett sådant land innebär ju detta en ökad risk att bli smittad, och det är klokt att vaccinera sig, säger Harald Heijbel.

7. Om jag inte vill ha hela vaccinations-paketet, har jag då rätt att välja vaccin mot endas vissa av sjukdomarna?

Många vacciner ges i dag som flerkomponentvacciner, vilket innebär att man ger flera vacciner i samma injektion. Några fördelar med flerkomponentvacciner är mindre obehag och risk för biverkningar samt lägre kostnader.
– Införandet av flerkomponentvaccinerna innebär att bvc inte tillhandahåller de olika vaccinerna var och en för sig. Dessutom finns inte alla vacciner som singeldoser. Om det inte finns några medicinska indikationer för att dela upp de vacciner som det går att dela på, får föräldrarna vända sig till en vaccinationscentral och betala vad det kostar, säger vårdutvecklaren Marianne Bergström.

8. Vilka sjukdomar i vaccinationsprogrammet är farliga? En del, som stelkramp, kan ju få väldigt allvarliga konsekvenser, men jag har fått uppfattningen att vissa av sjukdomarna mest är besvärliga och jobbiga.
– De vaccinationsprogram som finns sparar miljoner liv årligen i världen. Världshälsoorganisationen, WHO, har mycket information och statistik om detta. Difteri och tetanus (stelkramp, reds anm) är mycket allvarliga sjukdomar som dödade många innan vaccinen kom. Polio ledde till livslång förlamning hos många personer. Kikhosta är en besvärlig, långvarig sjukdom som hos små barn ibland blir mycket allvarlig, även med bra sjukvård. Mässling har lett till dödsfall hos barn vid utbrott i Holland under senare år. Så jag skulle verkligen inte hålla med om att vi vaccinerar bara för att undvika besvär, säger Anders Tegnell.

Överläkare Harald Heijbel:
– Vad gäller påssjuka bör man tänka på att hos män som får sjukdomen efter puberteten är risken för att testiklarna blir inflammerade 40 procent. Detta kan leda till sterilitet.
– Röda hund är en sjukdom som vi vaccinerar mot som är ofta har ett lindrigt förlopp hos barn. Huvudskälet till att röda hund ingår i vaccinationsprogrammet är att om en kvinna blir smittad under graviditet finns det en hög risk för allvarliga missbildningar hos fostret.

9. På bvc säger de att det inte finns någon koppling till autism (något som man trodde tidigare). Kan man vara helt säker på det?

– Ja. Det finns en omfattande forskning om denna fråga, och resultaten är entydiga, säger Harald Heijbel vid Smittskyddsinstitutet.

År 1998 skrämdes föräldrar världen över av en studie från ett brittiskt forskarlag som visade att tolv barn skulle ha fått autism strax efter att de vaccinerats mot mässling, påssjuka och röda hund (den så kallade MPR-vaccinationen). Antalet vaccinerade barn sjönk även i Sverige efter detta. Men studien har granskats flera gånger, och förra året förlorade den ansvarige läkaren sin läkarlegitimation i Storbritannien.

Ansedda British Medical Journal skrev i januari i år att forskarlagets uppgifter var förfalskade. Bara ett av tolv barn hade ens diagnosen autism, och där hade symtomen uppkommit redan före vaccinationen.I Storbritannien, Danmark och Finland har det också gjorts stora studier där man har jämfört förekomsten av autism före och efter införandet av MPR-vaccination. Man har inte hittat något samband mellan vaccination och autism.

10. Hur blir själva vaccinationen så skonsam som möjligt för barnet?
För det första är det viktigt att barnet är lugnt och tryggt. Byt blöja och amma eller ge mat i god tid före. Många barn blir också lugnare om de blir ammade eller får dricka något i nappflaska under sticket. Nästan alla barn ligger eller sitter i någon av föräldrarnas famn.

Faktagranskad av smittskyddsexperten Anders Tegnell, Socialstyrelsen, och överläkaren Harald Heijbel,Smittskyddsinstitutet.

Artikeln är publicerad i Vi Föräldrar nr 3, 2011.

Kritik mot vaccinering

”Barnsjukdomarna mässling, röda hund och påssjuka är naturliga kriser i barnets utveckling med möjlighet att påverka barnet positivt både på kort och lång sikt”, kan man läsa på antroposofernas hemsida, antroposofi.org.

Antroposofiska läkare ifrågasätter därför generell vaccinering av alla. En del vill också vänta med att vaccinera tills barnet har blivit lite äldre. Andra ifrågasätter om sjukdomarna är så allvarliga att vaccinering är motiverad.