Guide till olika sparformer

Läs vår guide över de vanligaste sparformerna på marknaden.

Räntesparande
Sparande på sparkonto med ränta har riktigt låg (nästan obefintlig) risk och låg avkastning. Det kan ändå löna sig att jämföra sparräntor mellan olika sparkonton hos bankerna, andra sparinstitut och Riksgäldskontoret. Välj mellan rörlig eller fast ränta. Kan du tänka dig att binda pengarna en viss tid går det att få något högre ränta.

Fondsparande
Den absolut vanligaste sparformen. Runt 85 procent av alla svenskar sparar i fonder. Fördelen är enkelheten och att du kan sprida riskerna mellan olika branscher och olika geografiska marknader utan att behöva investera ett stort belopp.
Nackdelen är avgifterna. Ju mer pengar du har sparade i fonder, desto högre förvaltningsavgifter betalar du. I de flesta fonder får du dels betala en förvaltningsavgift, dels avgifter för courtage för fondens handel med värdepapper. Ofta är avgiften en viss procent av fondens värde och brukar ligga runt 1,5–3,0 procent. Tänk på att den här avgiften ska betalas oavsett hur fonden utvecklas.
Be att få se hur fonden utvecklats historiskt, det ger en fingervisning om hur väl den sköts. Helst bör du titta minst tio år tillbaka för att få med både upp- och nedgångar i den allmänna konjunkturen. Gör också till en rutin att se över ditt fondval med jämna mellanrum för att säkerställa att dina fonder utvecklas lika bra som jämförbara alternativ.
Räntefonder placerar i räntebärande värdepapper, exempelvis statsobligationer. Låg risk.
Aktiefonder köper börsnoterade aktier. Rekommenderas ofta av bankernas rådgivare vid långsiktigt sparande eftersom aktiemarknaden på sikt bedöms ge högre avkastning än räntemarknaden. Högre risk än räntefonder. Det finns aktiefonder med alla möjliga inriktningar; Norden, Japan, läkemedelsföretag, IT-företag, etiskt granskade företag et cetera.
Blandfonder placerar i både aktier och räntebärande värdepapper.
Garantifonder är aktivt förvaltade fonder där du samtidigt garanteras att få tillbaka en viss del av ditt sparkapital.

Aktier
Den som sparar i aktier tar alltid en risk. Aktiers värde kan svänga kraftigt och till och med bli värdelösa, men du har också chansen till långsiktigt hög avkastning. Aktier lämpar sig för långsiktigt sparande av lite högre belopp. Varje köp medför en avgift, så kallad minimicourtage, vilket gör det dyrt att handla aktier för små belopp.

Övrigt
Utöver dessa finns många andra sparformer. Exempelvis sparcertifikat som ger en fast ränta under en bestämd tid. I olika typer av kapitalförsäkringar är pengarna bundna ett visst antal år och beskattas lite annorlunda.

NUVARANDE Guide till olika sparformer
NÄSTA Spara till barnen