”Behovsanpassa barngrupperna”

15 barn per förskolegrupp kan vara ett bra riktmärke, anser skolverket.

15 barn per förskolegrupp kan vara ett bra riktmärke, anser skolverket.

Personaltätheten och barngruppens storlek är viktiga kvalitetsfaktorer i förskolan, slår Skolverket fast i de allmänna råd för kvalitet i förskolan som presenterats idag.

Skolverket konstaterar att det inte finns några belägg för att någon viss gruppstorlek eller personaltäthet är den optimala i alla sammanhang, eftersom förutsättningarna varierar.

Samtidigt slår man fast att ”cirka 15 barn kan vara ett riktmärke för att barnen ska ges möjlighet att utvecklas på ett optimalt sätt.”

Man menar också att de allra yngsta barnen, samt barn i behov av särskilt stöd, ”bör vara i ännu mindre grupper för att personalen skall hinna tillgodose deras behov”.

De allmänna råden anger hur kommunen eller personalen kan eller bör handla för att påverka förskolans kvalitet. Råden bör alltså följas, om det inte går att visa att man handlar på andra sätt som leder till att kraven i bestämmelserna uppnås, skriver Skolverket i ett pressmeddelande.

Läs mer på Skolverkets hemsida

NUVARANDE ”Behovsanpassa barngrupperna”
NÄSTA Gravid 4 2007